OBCHODNÉ PODMIENKY k Zmluve o nájme stroja (“Zmluva”)

 

DEFINÍCIE

 1. Vlastníkom je potrebné rozumieťVlastníka v bode 1 Zmluvy, alebo jeho zamestnancov konajúcich v rozsahu ich poverenia, alebo akúkoľvek tretiu osobu konajúcu v mene vlastníka v rozsahu jej poverenia.
 2. Nájomcom je potrebné rozumieť Nájomcu poda bodu 2 Zmluvy, alebo akéhokoľvek jeho zamestnanca, jeho subdodávateľa, alebo akúkoľvek inú stranu konajúcu v mene Nájomcu.
 3. Strojom je potrebné rozumieťstroj určený poda bodu 4 Zmluvy a akékoľvek jeho príslušenstvo alebo súčasť poskytnuté spolu so Strojom.
 4. Posledný deň znamená deň, ktorý predstavuje posledný dohodnutý deň Doby nájmu určený pri uzatvorení Zmluvy.
 5. Skutočný posledný deň znamená deň, v ktorom bol Stroj skutočne vrátený Vlastníkovi. Skutočný posledný deň môže, ale nemusí, presiahnuť Posledný deň.
 6. Ak nie je dohodnuté inak medzi Vlastníkom a Nájomcom, Miesto Odovzdania znamená adresu sídla Vlastníka a Miesto Vrátenia znamená adresu sídla Vlastníka.
 7. Pracovná hodina znamená 60 minút a prvá začína plynúť od momentu odovzdania Stroja. Pracovný deň znamená 24 hodín a prvý začína plynúť od momentu odovzdania Stroja. Pracovný týždeň znamená päť pracovných dní a prvý začína plynúť od momentu odovzdania Stroja.

 

A. ODOVZDANIE V DOBROM STAVE

 1. Ak Vlastník nedostane písomné oznámenie o opaku od Nájomcu počas prvého pracovného dňa nasledujúceho po Prvom dni, ako je určený v Zmluve, bude sa mať za to, že Stroj je v dobrom stave a v súlade s podmienkami Zmluvy a k spokojnosti Nájomcu, okrem prípadu, ak obsahuje skrytú vadu alebo vadu nezistiteľnú riadnou prehliadkou.

 

B. ÚDRŽBA STROJA POČAS NÁJMU

 1. Počas nájmu Stroja Nájomca podnikne primerané kroky na to, aby bol stále oboznámený so stavom Stroja.
 2. Vlastník poskytne Nájomcovi pri odovzdaní Stroja informáciu o základných nastaveniach a funkciách vrátane jeho prevádzky a údržby.
 3. V prípade, ak Nájomca užíva stroj, ak je v neuspokojivom stave, výlučne Nájomca bude zodpovedný za vznik akejkoľvek škody, straty alebo nehody, priamo alebo nepriamo z toho vyplývajúcej.
 4. Počas nájmu Nájomca zabezpečí vykonanie všetkých úkonov potrebných pre riadnu prevádzku Stroja. Nájomca je povinný postupovať pri plnení tejto povinnosti s odbornou starostlivosťou.
 5. Nájomca je povinný zabezpečiť stráženie Stroja počas nájmu.
 6. Nájomca bude zodpovedný za všetky denné a týždenné kontroly Stroja tak ako je určené v prevádzkovom manuáli alebo podľa inštrukcií Vlastníka, buď ústnych alebo písomných, a zabezpečí dopĺňanie všetkých potrebných prevádzkových kvapalín (t.j. motorový olej, voda, chladiaca zmes, brzdová kvapalina, atď.).

 

C. SERVIS A PREHLIADKY

 1. Nájomca zabezpečí v akomkoľvek primeranom čase pre Vlastníka alebo akékoľvek iné osoby poverené Vlastníkom prístup k Stroju za účelom prehliadky, skúšania, úprav a opráv v rámci rozumných možností. Takéto práce budú vykonané v čase vyhovujúcom potrebám Nájomcu.
 2. Nájomca je pritom povinný poskytnúť Vlastníkovi primeranú súčinnosť, aby umožnil Vlastníkovi využiť tieto jeho oprávnenia.

 

D. PORUCHA ALEBO CHYBA STROJA

 1. V prípade akejkoľvek poruchy Stroja alebo akejkoľvek chyby v prevádzke Stroja je Nájomca povinný o tom okamžite ústne informovať Vlastníka, a do 24 hodín taktiež písomne.
 2. V prípade, ak sa akákoľvek časť Stroja stane vadnou alebo neschopnou prevádzky, z akéhokoľvek dôvodu, Nájomca nesmie umožniť opätovné používanie Stroja až pokým Vlastník neskontroloval Stroj and neoznámil, že opätovné spustenie Stroja do prevádzky je bezpečné.
 3. Ak Nájomca poruší akúkoľvek z povinností podľa bodu D1 a/alebo D2, Vlastník má právo od Nájomcu požadovať náhradu škody spôsobenú porušením tejto povinnosti, ako aj náhradu následnej škody, a to v plnom rozsahu.
 4. Je výlučným právom Vlastníka zabezpečovať akékoľvek opravy Stroja podľa ďalej stanovených podmienok.
 5. Nájomca nebude povinný zaplatiť príslušnú časť Nájomného za čas potrebný na opravu Stroja a Vlastník vykoná všetky potrebné opravy Stroja na vlastné náklady v prípade skrytej vady Stroja, vady nezistiteľnej riadnou prehliadkou Stroja alebo vady spôsobenej obvyklým opotrebením. V prípade poskytnutia náhradného stroja, platí bod H.2.
 6. Nájomca bude znášať všetky náklady vyplývajúce z akejkoľvek poruchy a všetky straty alebo škody utrpené Vlastníkom z dôvodu poškodenia Stroja úmyselne spôsobeného Nájomcom, Nájomcovej nedbanlivosti, neštandardných pracovných podmienok, nedodržania pokynov Vlastníka (ústnych alebo písomných), opráv, zmien, zlého riadenia alebo nesprávneho použitia Stroja, či už Nájomcom alebo jeho zamestnancami alebo akýmikoľvek tretími osobami. Nájomca bude tiež povinný zaplatiť riadne Nájomné poas doby, keď je Stroj vyradený z činnosti kvôli takejto poruche alebo poškodeniu.
 7. V prípade, ak vyradenie stroja z prevádzky podľa bodu D 6 trvá aj po ukončení nájmu, Nájomca je povinný uhrádzať Vlastníkovi výšku Nájomného počas celej doby vyradenia z činnosti až do momentu opätovnej prevádzkyschopnosti Stroja.
 8. Prerušenia prevádzky z dôvodu výmeny pneumatík a opráv ich prepichnutí budú pre účely platenia zahrnuté do pracovného času.
 9. Vlastník nie je povinný vykonať žiadne opravy Stroja, kým nie sú zaplatené všetky peňažné záväzky Nájomcu voči Vlastníkovi.
 10. Ak Nájomca neumožní Vlastníkovi prehliadku, skúšanie, úpravy a/alebo opravy Stroja alebo ak Nájomca na požiadanie Vlastníka nevrátil Stroj v prípade závažnej vady urýchlene do priestorov Vlastníka, nie je Vlastník povinný zabezpečiť žiadne opravy.
 11. Vlastník neprenajíma Stroj pod žiadnou podmienkou alebo zárukou výslovne alebo zákonom ustanovenou v súvislosti so spôsobilosťou na akýkoľvek účel alebo vek Stroja, a akékoľvek podmienky a záruky na Stroj sú týmto výslovne vylúčené.

 

E. ĎALŠIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

Nebudú sa akceptovať žiadne nároky v súvislosti s prerušeniami prevádzky z dôvodov mimo Vlastníkovej kontroly, vrátane zlého počasia alebo stavu terénu, a Vlastník taktiež nebude znáša náklady spojené s uvoľňovaním akéhokoľvek Stroja z mäkkého terénu.

 

F. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Vlastník má právo na Nájomné Prvým dňom podľa Nájomnej zmluvy.
 2. Vlastník má právo na Nájomné do Skutočného posledného dňa.
 3. Vlastník bude fakturovať Nájomcovi Nájomné podľa dohodnutých Sadzieb Nájomného podľa bodu 6 Zmluvy.
 4. Nájomca zaplatí Vlastníkovi za užívanie Stroja Nájomné podľa Dohodnutej hodinovej sadzby, alebo Dohodnutej dennej sadzby, alebo Dohodnutej týždennej sadzby, určenej pri uzatvorení Zmluvy. Dohodnutá hodinová alebo denná alebo týždenná sadzba predstavuje minimálne Nájomné, ktoré zaplatí Nájomca aj v prípade, ak Nájomca vráti Stroj pred uplynutím prvej Pracovnej hodiny alebo prvého Pracovného dňa alebo prvého Pracovného týždňa. Za každú uplynutú Pracovnú hodinu v prípade Dohodnutej hodinovej sadzby, alebo za každý uplynutý Pracovný deň v prípade Dohodnutej dennej sadzby alebo za každý uplynutý Pracovný týždeň v prípade Dohodnutej týždennej sadzby zaplatí Nájomca Dohodnutú hodinovú sadzbu alebo Dohodnutú dennú sadzbu alebo Dohodnutú týždennú sadzbu. V prípade úplného uplynutia Pracovnej hodiny alebo Pracovného dňa alebo Pracovného týždňa, a v prípade, ak následná Pracovná hodina alebo Pracovný deň alebo Pracovný týždeň neuplynuli, budú sa fakturovať časti takej následnej hodiny alebo dňa alebo týždňa za nasledovných podmienok:
  Dohodnutá týždenná sadzba – každý začatý Pracovný deň sa bude účtovať za 1/5 Dohodnutej týždennej sadzby, V prípade, ak počas Skutočného posledného dňa uplynie od času odovzdania do času vrátenia viac ako 8 hodín, Nájomca zaplatí za každú takú nadčasovú hodinu 1/40 Dohodnutej týždennej sadzby.
  Dohodnutá denná sadzba – každá začatá Pracovná hodina sa bude účtovať vo výške 1/8 z Dohodnutej dennej sadzby,
  Dohodnutá hodinová sadzba – každá začatá Pracovná hodina sa bude účtovať vo výške Dohodnutej hodinovej sadzby.
 5. Vlastník bude fakturovať Nájomcovi Nájomné za všetky sviatky ako keby boli normálne pracovné dni, ibaže Vlastník podľa jeho výlučného vlastného uváženia písomne súhlasí so vzdaním sa Nájomného za všetky alebo za časť týchto sviatkov.
 6. Vlastník poskytne zľavu z Nájomného v dôsledku poruchy Stroja spôsobenej obvyklým opotrebením, a/alebo skrytou vadou Stroja a/alebo vadou nezistiteľnou riadnou prehliadkou Stroja, podmienky stanovené v odseku H zostávajú zachované.
 7. Ak Stroj nemôže byť vrátený Vlastníkovi z akéhokoľvek dôvodu, Nájomca uhradí dohodnuté Nájomné podľa Sadzieb Nájomného podľa bodu 6 Zmluvy až pokiaľ Vlastník neobstará náhradný stroj. Ak Stroj nemôže byť vrátený Vlastníkovi z akéhokovek dôvodu, Nájomca zaplatí Vlastníkovi všetky náklady spojené s obstaraním náhradného stroja, vrátane kúpnej ceny ekvivalentného stroja.
 8. Ak je vrátený Vlastníkovi poškodený Stroj, Nájomca uhradí Vlastníkovi Nájomné podľa Sadieb Nájomného určených v bode 6 Zmluvy až do momentu, kedy Vlastník opravil poškodený Stroj.
 9. V prípade, ak je vrátený Vlastníkovi poškodený Stroj, Nájomca zaplatí Vlastníkovi všetky náklady vynaložené Vlastníkom v súvislosti s opravou Stroja.
 10. Alternatívne k postupu podľa F.7 alebo F.8, je Nájomca na jeho vlastné náklady oprávnený poskytnúť Vlastníkovi náhradný stroj až do momentu, kedy Vlastník opraví vrátený poškodený Stroj, alebo v prípade, ak Stroj nebol vrátený, až do momentu, pokiaľ Vlastník obstará náhradný stroj. Vlastník je oprávnený prijať alebo neprijať náhradný stroj od Nájomcu výlučne podľa vlastného uváženia. V prípade, ak Vlastník náhradný stroj od Nájomcu neprijme, postupuje sa podľa bodu F7 alebo podľa bodov F.8 a F.9. V prípade vrátenia poškodeného Stroja a akceptovania náhradného stroja Vlastníkom, Nájomca ďalej zaplatí Vlastníkovi všetky náklady vynaložené Vlastníkom pri oprave Stroja a Nájomné podľa Sadzieb Nájomného dohodnutých v článku 6 Zmluvy za obdobie od vrátenia poškodeného Stroja do momentu poskytnutia náhradného stroja. V prípade, ak Stroj nemôže byť vrátený Vlastníkovi z akéhokovek dôvodu a ak bol akceptovaný náhradný stroj Vlastníkom, Nájomca zaplatí Vlastníkovi ďalej všetky náklady potrebné na obstaranie náhradného stroja, vrátane kúpnej ceny ekvivalentného stroja a Nájomné od Prvého dňa až do momentu, kedy Vlastník prijal náhradný stroj.
 11. Vlastník je oprávnený žiadať vrátenie Stroja od Nájomcu kedykoľvek po uplynutí Posledného dňa v lehote určenej Vlastníkom.
 12. Vlastník vystaví Nájomcovi faktúru ku Skutočnému poslednému dňu. Avšak, ak Skutočný posledný deň prekročí koniec kalendárneho mesiaca, Vlastník vystaví faktúru ku koncu každého kalendárneho mesiaca pre príslušný počet lehôt, [alebo ich častí tak, ako je určené v bode F 4 vyššie], ktoré uplynuli v danom mesiaci.
 13. Všetky faktúry sú splatné počas 14 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia.
 14. V prípade akéhokoľvek omeškania s vykonaním platby splatnej podľa Zmluvy ku dňu splatnosti uvedenému na faktúre, Nájomca zaplatí Vlastníkovi úrok z omeškania vo výške 18,5 % p.a. zo sumy v omeškaní odo dňa splatnosti tejto sumy do dňa vykonania platby, ktorý bude vypočítavaný denne.

 

G. ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

 1. Nájomca bude zodpovedný za to, aby zabezpečil, že kapacita a výkon Stroja je postačujúci a vhodný na zamýšľaný účel nájmu.
 2. Nájomca bude zodpovedný za to, že operátor Nájomcu obsluhujúci Stroj bude mať primerané skúsenosti a plnú spôsobilosť pre správne riadenie Vlastníkovho Stroja, a že operátor Nájomcu bude spĺňať všetky zákonné požiadavky, ktoré je potrebné spĺňať v súvislosti s obsluhou Stroja.
 3. Počas nájmu nesie Nájomca nebezpečenstvo akejkoľvek škody na Stroji, s výnimkou obvyklého opotrebenia.
 4. Nájomca bude zodpovedný za zabezpečenie bezpečného používania a prevádzky Stroja počas jeho užívania.
 5. Nájomca bude niesť zodpovednosť za odhad rizika alebo bezpečnostné kontroly, ktoré je potrebné vykonať na mieste použitia pred použitím Stroja.
 6. Nájomca musí užívať Stroj v súlade s inštrukciami Vlastníka, či už verbálnymi alebo písomnými, a v súlade s inštrukciami a parametrami a obmedzeniami výrobcu a všetkými aplikovatečnými pravidlami a predpismi.
 7. Nájomca musí pravidelne kontrolovať či je Stroj v dobrom stave a vykonávať všetky testy funkčnosti popísané v prevádzkovom manuáli.
 8. Akékoľvek škody spôsobené Nájomcovi alebo akýmkoľvek právnickým osobám v súvislosti s nájmom Stroja podľa tejto Zmluvy bude znášať Nájomca.
 9. Počas nájmu Stroja nebude Vlastník niesť zodpovednosť za žiadne škody spojené s prevádzkou a používaním Stroja spôsobené akejkoľvek fyzickej osobe, ak takáto zodpovednosť Vlastníka môže byť vylúčená podľa slovenských právnych predpisov.
 10. Nájomca v plnom rozsahu odškodní Vlastníka v súvislosti so všetkými nárokmi akýchkoľvek osôb kvôli zraneniu alebo škode na majetku spôsobenú v súvislosti alebo vyplývajúcu z používania Stroja a v súvislosti so všetkými s tým spojenými nákladmi a platbami.
 11. Vlastník zabezpečí opravy Stroja podľa podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach.
 12. Nájomca zodpovedá za to, že má všetky potrebné povolenia a licencie potrebné na prevádzku Stroja.

 

H. VRÁTENIE STROJA NA OPRAVU

 1. Ak počas nájmu Stroja rozhodne Vlastník, že je potrebná urýchlená oprava Stroja, môže zabezpečiť vykonanie takejto opravy na mieste alebo kdekoľvek inde podľa jeho určenia.
 2. V takom prípade, ak ide o skrytú vadu Stroja, vadu nezistiteľnú riadnou prehliadkou Stroja alebo vadu spôsobenú obvyklým opotrebením, je Vlastník povinný nahradiť Stroj podobným strojom, ak je k dispozícii, pričom zaplatí všetky náklady spojené s dopravou. V prípade, ak Vlastník poskytol Nájomcovi náhradný stroj, Nájomca je povinný platiť Vlastníkovi Nájomné podľa Sadzieb Nájomného od momentu nahradenia podľa rovnakých podmienok.
 3. V prípade, že Vlastník nie je schopný nahradiť stroj, bude oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou podaním písomnej výpovede Nájomcovi.
 4. Pri takomto vypovedaní nemá Nájomca nárok na náhradu škody voi Vlastníkovi v súvislosti s takýmto ukončením Zmluvy.

 

I. POUŽÍVANIE STROJA

 1. Stroj ani žiadna jeho časť nesmie byť ďalej prenajatá, daná do podnájmu alebo vypožičaná akejkovek tretej strane bez písomného povolenia Vlastníka.
 2. Nájomca nesmie odstrániť, poškodiť alebo prekryť štítok alebo značku s Vlastníkovým menom na Stroji identifikujúce ho ako majetok Vlastníka.
 3. Nájomca nesmie vykonávať žiadne zmeny alebo doplnenia Stroja (vrátane montáže ťažného zariadenia alebo neštandardných pneumatík) a nesmie používať alebo povoliť, aby bol Stroj použitý, inak ako na účel, pre ktorý je určený.
 4. Nájomca je povinný uhradiť Vlastníkovi všetky náklady na nahradenie akejkoľvek súčiastky alebo časti Stroja, ktoré Nájomca nebol schopný vrátiť Vlastníkovi.

 

J. OZNÁMENIE NEHÔD

 1. Ak je Stroj zúčastnený na akejkoľvek nehode s následkom zranení osôb alebo škody na majetku, Vlastník musí byť o tom okamžite telefonicky informovaný, s následným písomným potvrdením.

 

K. PREHLIADKA PO SKONČENÍ NÁJMU

 1. Stroj by mal byť vrátený Vlastníkovi v rovnakom stave ako bol prenechávaný do nájmu, s výnimkou obvyklého opotrebenia.
 2. Nájomca zabezpečí, že pri vrátení Stroja v ňom bude úplne doplnené príslušné palivo. Ak Nájomca nesplní túto povinnosť, Vlastník bude oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie rozdielu zodpovedajúceho množstvu chýbajúceho paliva.
 3. Pri vrátení Stroja Vlastník vykoná prehliadku po skončení nájmu. Vlastník okamžite ohlási všetky zistené poškodenia Stroja Nájomcovi a následne je oprávnený požadovať od Nájomcu náhradu všetkých nákladov potrebných na opravu poškodení Stroja vrátane strát na nájomnom počas výkonu opráv Stroja, podľa podmienok bodu F.4.
 4. Zo Stroja musia byč po skončení nájmu odstránené všetky nečistoty a cudzie predmety a vrátený v čistom stave.
 5. Pokiaľ je Stroj používaný pri maľovaní, musí byť vhodne chránený pred postriekaním spôsobeným farbou. Za akúkoľvek postriekanie farbou je Vlastník oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie nákladov spojených s novým náterom Stroja.

 

L. POISTENIE

 1. Nájomca je povinný zabezpečiť poistenie a odškodnenie, ktoré vyžaduje zákon v súvislosti s užívaním Stroja. Nájomca by mal zabezpečiť, aby obmedzenie zodpovednosti obsiahnuté v akejkoľvek poistnej zmluve bolo v takom rozsahu aby poistná zmluva pokryla riziká, ktorým bude Nájomca vystavený.
 2. Nájomca odošle Vlastníkovi na základe žiadosti Vlastníka kópiu poistky zahŕňajúcej všetky zákonné zodpovednosti.
 3. Ak si Nájomca želá poistiť Stroj Vlastníka voči krádeži, požiaru, alebo škode počas nájmu, Vlastník poskytne potrebnú dokumentáciu poisťovateľom Nájomcu ohľadom hodnoty a určenia Stroja.
 4. Ak Vlastník prijme akékoľvek peniaze ako časť poistného plnenia z poistnej zmluvy podľa bodu L.3 vyššie, Vlastník je oprávnený započítať prijatú sumu voči akejkoľvek svojej pohľadávke proti Nájomcovi.
 5. Vlastník neposkytne žiadny zľavy z nárokov podľa tejto Zmluvy alebo podľa týchto obchodných podmienok v súvislosti omeškaniami alebo spormi spôsobenými poisťovateľom, alebo akoukoľvek treťou osobou konajúcou v mene Nájomcu.

 

M. DANE

 1. Nájomné a náklady na dopravu dohodnuté v Zmluve sú stanovené bez akýchkoľvek daní. Nájomca zaplatí Vlastníkovi náklady na dopravu vo výške uvedenej v Zmluve spolu s Nájomným podľa Sadzieb Nájomného uvedených v bode 6 Zmluvy.
 2. Ak Vlastník prijal zálohu od Nájomcu, je oprávnený ponechať si zálohu až do vysporiadania všetkých pohľadávok Vlastníka voči Nájomcovi. Vlastník a Nájomca sa dohodli, že Vlastník je oprávnený započítať prijatú zálohu voči akejkoľvek pohľadávke Vlastníka voči Nájomcovi.
 3. Nájomné spolu so všetkými inými platbami podľa tejto Zmluvy sa bude platiť v mene dohodnutej v Zmluve.

 

N. PARKOVANIE / SKLADOVANIE

 1. Ak Stroj nie je v prevádzke, Nájomca je zodpovedný za parkovanie Stroja na bezpenom mieste, za jeho uzamknutie a odstránenie kúov.

 

O. OCHRANA PRÁV VLASTNÍKA

 1. Nájomca ďalej neprenajme, nepredá, nezaťaží záložným právom, vecným bremenom alebo iným záväzkom, neprevedie držbu ani nebude inak nakladať so Strojom a bude chrániť Stroj pred ohrozením, exekúciou alebo zabavením, pričom odškodní Vlastníka za všetky straty, škody a náklady spôsobené tým, že nepostupoval v zmysle tohto ustanovenia.

 

P. ZRUŠENIE NÁJMU

 1. Ak Nájomca poruší akékovek ustanovenie Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok alebo ak sa začne akékoľvek konanie spochybňujúce platobnú schopnosť Nájomcu, Vlastník bude oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou a prevziať Stroj od Nájomcu.
 2. Takýmto vypovedaním nie je dotknuté právo Vlastníka požadovať od Nájomcu zaplatenie všetkých splatných peňažných záväzkov podľa Zmluvy alebo podľa týchto Obchodných podmienok alebo náhradu škody spôsobenej porušením povinností Nájomcu.

 

Q. VZDANIE SA PRÁVA

 1. Žiadne poskytnutie ťasu alebo zhovievavosť zo strany Vlastníka pri vynucovaní plnenia akýchkoľvek zmluvných podmienok nebude na ujmu Vlastníkovho práva požadovať plnenie a nebude považované za vzdanie sa akéhokoľvek práva podľa tejto Zmluvy a týchto podmienok.

 

R. RÔZNE

 1. Zmluva a obchodné podmienky sa posudzujú poda slovenského práva, všetky spory z tejto Zmluvy a týchto obchodných podmienok sa budú prejednávať pred slovenskými súdmi.
 2. Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov číslovaných podľa poradia ich schválenia Zmluvnými stranami.
 3. Zmluva je záväzná pre právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany.
 4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch anglických a dvoch slovenských vyhotoveniach. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie. V prípade rozporov medzi slovenským a anglickým vyhotovením má prednosť slovenské vyhotovenie. Odovzdávací protokol bol vyhotovený v štyroch anglických a štyroch slovenských vyhotoveniach. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri odovzdaní Stroja a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri odovzdaní Stroja. Nájomca obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri vrátení Stroja a Vlastník obdrží jedno anglické a jedno slovenské vyhotovenie pri vrátení Stroja. V prípade rozporov medzi slovenským a anglickým vyhotovením Odovzdávacieho protokolu má prednosť slovenské vyhotovenie.

Zavolajte na náš zákaznícky servis a prenajmite si plošinu

Slovensko +421 (0)650 543 666

truck mount

Miesta

13 miest v 4 krajinách, stovky plošín k dispozícii. Nájdite naše najbližšie depo.

miesta

Online katalóg

Pokročilé príručky prístupu, prípadové štúdie v odvetví a ďalšie. Navštívte naše online centrum zdrojov.

brozury

Ipaf